Kick-ass Flash templates from TemplateMonster!

Контрольна робота


        Критерії оцінки контрольної роботи з дисципліни «Математика»

        Напрямок підготовки          Комп'ютерна інженерія
        Спеціальність                      5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

        Контрольна робота з дисципліни «Математика» оцінюється за 5-бальною системою залежно від кількості правильних відповідей на поставлені питання, їх оформлення.
        Кожен варіант складається з чотирьох практичних завдань.
        Всього максимально 5 балів.

        Оцінка за роботу:
        «відмінно» – виконані повністю всі завдання, оформлення роботи охайне, відсутні виправлення, граматичні помилки.
        «добре» – одне з завдань має незначні помилки в розрахунках, або вимагає доповнень, висновків чи пояснень, оформлення роботи охайне, але присутні виправлення або незначна кількість граматичних помилок.
        «задовільно» – виконано не менше половини роботи або присутні помилки в розрахунках, певні завдання вимагають доповнень чи пояснень.
        «незадовільно» – виконано менше половини завдань, або в більшості завдань хід розв'язку вибраний не вірно.

        Рекомендована література:
        1. М.І. Шкіль, З.І. Слепкань, О.С. Дубинчук Алгебра і початок аналізу 10-11 клас,-К.: Зодіак-Еко, 1999
        2. О.В. Погорєлов Геометрія 10-11 клас,-К.: Освіта, 1997
        3. О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпченко Математика,-К.: Вища освіта, 2001
        4. Лейфура В.М. та інші. Математика( підручник для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей)-К.: Техніка, 2003

Завдання до контрольної роботи


        Варiант 1

        1. log2 (x2 + 4x + 1) + 1 = log2(6x + 2)
        2.
        3. У ящику 4 білі кулі, 3 чорні й декілька червоних. Імовірність того, що навмання витягнута куля виявиться червоною, дорівнює 5/12. Cкільки червоних куль у ящику?
        4. Основою прямої трикутної призми служить прямокутний трикутник з катетами 3 і 5. Обсяг призми дорівнює 30. Знайдіть її бічне ребро.

        Варiант 2

        1. log2 (x3 + 4x + 1) + 1 = log2(6x + 2)
        2.
        3. Дано множину цифр А={0, 1, 2, 3, 4, 5}. Знайдіть кількість трицифрових чисел, які складені з даних цифр, якщо цифри в цих числах не повторюються?
        4. Доведіть, що бокова поверхня правильної усіченої піраміди дорівнює добутку півсуми периметрів основ на апофему.

        Варiант 3

        1. log2 (x4 + 4x + 1) + 1 = log2(6x + 2)
        2.
        3. Скількома способами із групи в 20 осіб можна вибрати 4 делегатів на конференцію, якщо всі делегати мають рівні повноваження?
        4. У наклонній призмі проведен перетин, перпендикулярний боковим ребрам, і такий що перетинає всі бокові ребра. Знайдіть бокову поверхню призми, якщо периметр перетину дорівнює р, а бокові ребра рівні l

        Варiант 4

        1. log2 (x5 + 4x3 + 1) + 1 = log2(6x + 2)
        2.
        3. Скількома способами можна скласти букет із трьох троянд, до якого повинні входити дві червоні й одна біла троянда, якщо квіти для букету вибирають із шістьох білих та сімох червоних троянд?
        4. Основа піраміди – трикутник зі сторонами 13см, 14см, 15см. Двогранні кути при кожному ребрі основи дорівнюють по 45º . Знайдіть об'єм піраміди.